REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NIQO.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://niqo.pl (dalej jako: „niqo.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z niqo.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

1)  O NAS

Właścicielem niqo.pl jest NIQO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres siedziby i adres do doręczeń:  ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 / 11, 41-940 Piekary Śląskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479536; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł; NIP: 6252449435; REGON: 251479614, adres poczty elektronicznej: bok@niqo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

1.       Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

c.       KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

d.       NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

e.       PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

f.       PRODUKT – usługa lub treść cyfrowa dostępna w Serwisie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

g.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

h.       SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, NIQO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://niqo.pl.

i.       UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego

j.       USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

k.       USŁUGOBIORCA, KLIENT – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w niqo.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu.

l.       USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – NIQO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 / 11, 41-940 Piekary Śląskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479536; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł; NIP: 6252449435; REGON: 251479614, adres poczty elektronicznej: bok@niqo.pl.

m.       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NIQO.PL

1.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.       Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.       Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.       Konto (Profil);

b.       Newsletter;

c.        Sklep z Produktami;

3.       Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4.       Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5)  KONTO (PROFIL)

1.       Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.

2.       Posiadanie Konta jest niezbędne do zakupu Produktu i do korzystania z Produktów, których przedmiotem są treści cyfrowe (takie jak kursy) udostępnianie na Koncie.

3.       Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta jest również możliwe przy składaniu zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu.

4.       Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niqo.pl.

5.       W przypadku Produktów będących kursami, Konto zawiera funkcjonalność systemu learningowego (LMS), umożliwiająca Usługobiorcy wzięcie udziału w zakupionym Kursie w wybranym przez niego czasie. Kursy są udostępniane w powyższy sposób na nielimitowany czas (ciągły dostęp), który jest równy z czasem istnienia Serwisu. Usługodawca jest obowiązany zapewnić, aby w żadnym przypadku ten okres nie był krótszy niż jeden rok kalendarzowy od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.

6.       Niedozwolone jest udostępnianie loginu i hasła do Konta, w tym dostępu do Produktów będących kursami i materiałów dostępnych do pobrania, przez Usługobiorcę innej osobie.

7.       Usługobiorca obowiązany jest do zabezpieczenia hasła dostępu do konta.

8.       Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

9.       Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

10.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a.       gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;

b.       gdy Usługobiorca udostępnia dane do Konta innej osobie;

c.       gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

11.    Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych.

12.    Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7- dniowym terminem wypowiedzenia.

6)  NEWSLETTER

1.       Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2.       Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera albo imienia i numeru telefonu na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można również zapisać się w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji  – po złożeniu zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.       Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niqo.pl.

7)       UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1.       Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Sklep”.

2.       Produkty dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Kupuję i płacę„.

3.       Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) po wybraniu Produktu w Sklepie, (2) dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka, (3) wypełnieniu formularza zamówienia i (4) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Usługobiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

6.       W przypadku produktów będących treściami cyfrowymi, Usługodawca dostarcza Produkt poprzez udostępnienie go w panelu Konta Klienta, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. Produkt będący treścią cyfrową jest dostępny do pobrania przez 10 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia na Koncie Klienta oraz jest możliwy do pobrania przez Klienta do 5 razy. W przypadku produktów będących usługami, Usługodawca wykonuje usługę w terminie oraz w sposób wskazany w jej opisie na stronie Serwisu Internetowego, pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.

7.       Sposób i termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży Produktu: 

a.       Płatność tytułem Umowy Sprzedaży Produktu może być dokonana za pomocą:

b.       płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl/.

c.        Płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego za pośrednictwem serwisu PayU.pl przez spółkę: Alior Bank S.A., mBank S.A., Kreditech Polska Sp. z o.o. lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce

d.       Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia jej zawarcia.

8)       KONTAKT Z NIQO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@niqo.pl) oraz formularz kontaktowy na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z niqo.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9)       REKLAMACJE DOTYCZĄCE NIQO.PL

1.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: bok@niqo.pl.

2.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.       Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a.       W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 / 11, 41-940 Piekary Śląskie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niqo.pl.

6.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

11)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12)  PRZERWY TECHNICZNE

1.       Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.          Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.          Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.          Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

5.          Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

13)  PRAWA AUTORSKIE

1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, filmów, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez niqo.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.       Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół niqo.pl

15)  ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

NIQO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 / 11, 41-940 Piekary Śląskie
bok@niqo.pl  

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.